Veiligheid en gezondheid

 • Yuki & Ko voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in het wettelijk kader kinderopvang en aanverwante regelgeving.
  Wij voeren jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie uit ten aanzien van de gezondheid en veiligheid binnen het kinderdagverblijf. De GGD voert hier een controlerende en toezichthoudende functie op uit.

  GGD-inspectierapport

  GGD-inspecteur voert ieder jaar een onderzoek uit naar de kwaliteit van de kinderopvanglocatie. Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente of de locatie wordt opgenomen in het LRKP. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:

  • Pedagogische praktijk
  • Beroepskracht-kindratio
  • Groepsgrootte
  • Beroepskwalificaties
  • Verklaringen omtrent gedrag (vog’s)

  Presteert de kinderopvang minder goed of slecht op het gebied van kwaliteit? Dan onderzoekt de GGD intensiever en uitgebreider.
  Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. Deze zijn openbaar en moeten op onze website worden geplaatst, een schriftelijke versie ligt ter inzage in de entree in de lectuurstandaard.  De rapporten zijn ook in te zien via Landelijkregisterkinderopvang.nl.

  Rapport downloaden als PDF